KAJ-noodnummer

02/246.53.06 is het noodnummer van KAJ!

Je belt dit nummer enkel in echte noodgevallen tijdens het weekend als je je vrijgestelde niet kan bereiken.

Tijdens de kantooruren is het noodnummer niet geschakeld, je kan ons op het nummer van het algemene secretariaat: 02/246.53.00 bereiken.

Sla dit nummer op in je GSM, wij hopen dat je het niet zult nodig hebben, maar je weet nooit...

De nodigen papieren voor de verzekering vind je hier:

 Aangifte Burgerlijke Aansprakelijkheid!

 Aangifte Lichamelijk Ongeval!

 

De methode: Zien – Oordelen – Handelen

Deze methode heeft zowel binnen als buiten de KAJ haar waarde bewezen en kan zowel gebruikt worden voor de aanpak van persoonlijke als van maatschappelijke uitdagingen.

De eerste stap vertrekt vanuit de zien-fase. We vertrekken vanuit de realiteit, wat doet zich voor onder jongeren, wat zijn harde feiten, wat stellen we persoonlijk of maatschappelijk vast rondom ons heen. Door die ingesteldheid komen we tot een verzameling van gegevens, indrukken en informatie die de basis vormt tot inzicht.

Vanuit de feiten-verhalen – bekomen met scherpe blik – is de volgende stap het komen tot een objectief OORDEEL omtrent datgene wat je gezien hebt. Een gevoelige parameter hierbij is het zien van onrechtvaardigheid, te weinig respect ... Dit alles volgens de filosofie van KAJ: de wetenschap dat elke jongere meer waard is dan al het goud van de wereld.

Na een juist oordeel is de tijd rijp om te handelen. Tijd om de situatie te durven bijsturen, tijd om de situatie van jongeren te verbeteren, tijd om op het persoonlijk terrein verder te groeien als mens....

De jongere als vertrekpunt

Niet het spel, maar het verhaal van elke jongere staat centraal in de dagelijkse werking van KAJ. Alles begint en eindigt met dit verhaal. “Hoe is ’t met jou?” is dan ook de basisvraag binnen KAJ. De activiteiten zijn een middel om dit te bereiken.

KAJ wil jongeren een thuis bieden, waar ze zichzelf kunnen zijn met hun sterke en zwakke kanten, hun mogelijkheden en hun beperkingen. Een thuis waar imago of maskers geen belang hebben en waar er ruimte is voor experiment en ontwikkeling van vaardigheden. Een thuis waar iedereen welkom is om met elkaar op stap te gaan, op weg naar zelfontplooiing. Waar je fouten kan maken, en opnieuw kansen krijgt.

Dit alles start vanuit de ontmoeting en kan gebeuren via persoonlijke contacten, huisbezoeken …

Persoonlijk contact

Dit is als het ware een stokpaardje in KAJ waarbij een jongere in een persoonlijk contact (onder vier ogen) door een vrijwilliger of beroepskracht bevraagd wordt over of aangesproken wordt. Dit kan gaan over zijn/haar functie in de KAJ, of over persoonlijke stappen in zijn/haar leven.

Huisbezoek

Is binnen KAJ nog steeds één van de belangrijke methodes om mensen persoonlijk aan te spreken en te bereiken. Via het huisbezoek krijgt het de jongere een grotere aandacht en wordt er ingespeeld op zijn/haar thuissituatie.

Stem van de jongere

De KAJ creëert een groepsdynamiek waardoor de stem van de individuele jongere krachtiger en mondiger zal doorklinken. Jongeren hebben een eigen droom, eigen talenten en perspectieven, een eigen mening en visie. KAJ zal altijd en overal sterk opkomen voor de jongeren en KAJ zal niet alleen opkomen voor jongeren, maar zal dit ook kenbaar maken ten opzichte van de overheid, maatschappij en de brede omgeving en dit op twee manieren:

KAJ heeft een signaalfunctie

Wanneer een bepaalde tendens in de maatschappij zich doorzet, is het de taak van de KAJ om via zijn bestaande structuren op de gepaste manier te reageren naar de bevoegde overheden. Dit is:

  • als de jongeren onrecht wordt aangedaan.
  • als de jongeren dreigen verdrukt te worden, uit de boot dreigen te vallen.
  • als de jongeren wel hun verantwoordelijkheid opnemen en positief naar buiten willen komen.
KAJ doet aan standpuntbepaling

Wanneer de nood zich opdringt, bepaalt KAJ standpunten rond bepaalde maatschappelijke tendensen door zijn achterban te raadplegen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat standpuntbepaling en signaalfunctie rechtstreeks of onrechtstreeks leiden tot actie. Ook hier natuurlijk via de methode van zien, oordelen en handelen.

Een christelijke beweging

De christelijke inspiratie is verweven met de geschiedenis en de identiteit van KAJ. Ze was de krachtbron van hele generaties jonge arbeiders. Vandaag is er veel meer verscheidenheid in de maatschappij. Dit kan voor KAJ een meerwaarde betekenen. Net doorheen de verscheidenheid kunnen we elkaar aanvullen en verrijken. Tegelijk ervaren wij jongeren als zinzoekers voor hun leven. Daarom wil KAJ die evangelische inspiratie behouden. Daarnaast zullen wij vanuit een christelijke inspiratie aandacht hebben voor het kleine verhaal en de mens achter dit verhaal. Het is tevens die inspiratie die moet aanzetten tot grote openheid voor elke mens, afgezien van geslacht, ras, geloof ... Daarbij wordt het verhaal van elke jongere als uitgangspunt genomen en niet de dogma’s of de principes van een instituut, KAJ staat open voor alle geloofsculturen.

Internationaal karakter

De situatie van jongeren hier is onlosmakelijk verbonden met de situatie van jongeren elders in de wereld. In vorming en acties die KAJ opzet zal de internationale dimensie dan ook niet ontbreken. Bovendien is KAJ nationaal aangesloten bij de Internationale KAJ die bewegingen in 77 landen verenigt. Deze bewegingen werken allen met jongeren uit arbeidersklassen vanuit de realiteit van die jongeren volgens het Zien, Oordelen en Handelen.

Een zelfstandige, autonome beweging

KAJ voert een zelfstandige koers, binnen de koepel van het ACW. We krijgen ondersteuning van deze organisatie en hebben ook een verantwoordelijkheid t.o.v. het beleid van ACW.

dvv belfius