In volle vaart van dromen naar plannen

Afdrukken

Congres november 2016

Waar wil KAJ werk van maken in de periode 2018-2021 en hoe gaan we dat doen? Deze vraag beantwoordden we in een 'beleidsnota': een lijvig document waar we afgelopen jaar allemaal hard aan gewerkt hebben. Het congres was een orgelpunt in het tot stand komen.

In de vorige aflevering...

De voorbereiding van het congres startte al in het voorjaar met allerlei bevragingen van leden en kernleden, met een droomtweedaagse in augustus en enkele uitgebreide raden van bestuur. In september deden al 55 jongeren hun zegje op de provinciekernen. Dit alles bij elkaar was het vertrekpunt van het congres op 19 en 20 november 2016.

Het congres: Hoe ziet de toekomst van KAJ eruit?

In Molenbeek kwamen 50 kajotters bijeen om aan de slag te gaan met het voorbereidend werk van de raad van bestuur.

Eerst was er wat tijd nodig om elkaar te leren kennen. Zoals steeds waren alle provincies vertegenwoordigd, de één al wat meer dan de ander. De één al wat luider dan de ander. Met het vooruitzicht van een weekendje samenleven en samenwerken, startten we met enkele klassieke kennismakingsspelletjes.

Na een formele opening namen we de nieuwe visie en missie een laatste keer onder loep. Elk onderdeel was gelinkt aan een spel, wat de stevige tekst wat makkelijker verteerbaar en begrijpbaar maakte. We gingen unaniem akkoord met de nieuwe accenten en formuleringen. Nu komen wij, de jongeren, sterker naar voor als sterke sleutelfiguren in de beweging.

Uit het hele voorbereidende werk kwamen 4 grote thema's naar voren. Deze lagen op tafel op het congres. Iedereen besprak in kleinere groepen de vier thema's. We bespraken onze motivatie en waar we zeker mee aan de slag willen. En de eerste voorstellen hoe we daar aan konden werken.

Gelijke kansen creëren voor iedereen: het werken rond thema's zoals echtscheiding, school of werk, blijft voor velen een belangrijk deel van KAJ. We willen die gelijke kansen in de eerste plaats ook zelf creëren in onze eigen afdelingen, met meer gerichte ledenwerving. Jongeren uit BSO of TSO, werkzoekende jongeren, jongeren van allochtone afkomst zijn ook welkom in onze afdelingen en wij moeten daarvoor zorgen.

Een waardig leven uitbouwen: jongeren moeten beseffen dat ze niet alleen zijn en dat ze niet zelf volledig verantwoordelijk zijn voor de onrechtvaardigheden in ons leven. Wij verdienen een waardig leven op alle vlakken: thuis, op school, op het werk. Daarom moeten we blijven acties doen, maar ook in onze eigen afdelingen werk maken van dat waardig samenleven: minder aandacht voor imago, uitwisselen over ons leven en elkaar daarin steunen.

Onderlinge solidariteit ontwikkelen: we willen niet mee in het verhaal van ieder voor zich! We kunnen leren van elkaar en ontdekken dat er veel gelijkenissen zijn. We willen ingaan tegen het klimaat van angst en racisme. En strijden voor een samenleving met echt, diepgaand, sociaal contact. We willen ook meer solidariteit tussen de afdelingen.

De afdelingen versterken: onze afdelingen zijn de kern, de basis van de beweging. We hebben er een tweede thuis, het is een plek waar we leren en vrienden maken. De versterking van deze afdelingen moet dus een centrale rol hebben. Meer jongeren in de afdelingen, dat is wat ons motiveert! En niet alleen vandaag en volgende week, maar ook voor alle volgende generaties jongeren, onze afdelingen moeten dus blijven bestaan.

Daarnaast moet het wij-gevoel in de KAJ vergroten, allemaal samen trots zijn op de KAJ, alle afdelingen samen, solidair in een grote beweging.

Waar is dat feestje? Goedgekeurd?

Op zondag stond de stemming op het programma, iedereen had wat tijd nodig om wakker te worden. Zoals te verwachten kon er stevig gefeest worden op zaterdagavond. De DJ van dienst zorgde voor een feestelijke avond. Hier zeggen de foto's meer dan duizend woorden. Na een stevige wake up call, een boterham en kop koffie konden we toch met trots ons werk voorstellen aan elkaar. En goedkeuren, zodat de raad van bestuur de laatste rechte lijn richting beleidsnota kon inzetten.

De raad van Bestuur: wie zijn ze?

Sure (Bornem), Wout (Hooglede), Thomas (Ooigem), Astrid (Bottelare), Sigrid (Brugge) en Jordy (Vostert) vervoegen de raad van bestuur en vormen zo samen met de voorzitter en secretaris het hoogste beslissingsorgaan van de KAJ. Met een formele stemming gaven we hen toestemming om beslissingen te nemen voor de toekomst van KAJ.

De laatste rechte lijn richting 'de beleidsnota'

Het werk van 130 jongeren vertalen naar 'een beleidsnota': in een taal en structuur van de overheid, dat tegelijk een werkinstrument is voor de komende 4 jaar, geen klusje voor tussen de soep en de patatten. Maar ondertussen ligt er een resultaat om trots op te zijn: 21850 woorden, 149869 tekens of 52 pagina's hadden we nodig om de droom van KAJ te omschrijven.

De beleidsnota in een notendop

Een samenvatting doet al het harde werk oneer aan, maar hierbij toch al de grootste lijnen om een idee te geven waar we voor strijden:

De eerste twee jaar gaan we op zoek naar waardig leven op 3 belangrijke levensdomeinen: werk, school en thuis. We willen allemaal strijden voor een waardig leven, voor alle jongeren, op alle gebieden. We geloven wel dat het anders kan en willen zelf het alternatief ontwikkelen en zijn. Zo gaan we op zoek naar hoe ons onderwijs moet zijn. En willen we dit zelf in de praktijk brengen tijdens vormingen in scholen. Of arbeidsweken, waarbij nieuwe werkende of werkzoekende jongeren een KAJ-afdeling leren kennen als een tweede thuis, waar ze kunnen uitwisselen over hun arbeidssituatie. Of in onze eigen afdeling bewuster omgaan met sociale media en meer sociaal contact stimuleren. Al deze acties komen samen in symbolische acties waarin we solidair met elkaar strijden: een waardig leven voor jongeren, op school, op het werk en thuis.

De volgende twee jaar bouwen we hierop verder en strijden voor gelijke kansen voor iedereen. Een leven is pas waardig als iedereen er gelijke kansen op heeft. We zoeken uit hoe we allemaal een eerlijke kans krijgen op die waardige school, waardig werk en waardige thuis. Wat houdt dit tegen? En hoe kunnen we dat wegwerken?

Een derde groot onderdeel gaat over de afdelingen versterken en nieuwe uitbouwen: de afdelingen zijn de kern van de beweging. Er gaat dan ook veel aandacht naar de versterking van deze afdelingen. We gaan op zoek naar de basisvoorwaarden voor een sterke afdeling, versterken de kadervorming en zetten de ondersteuning door vrijgestelden verder. We versterken de regiokernen. We versterken ook het wij-gevoel tussen de afdeling, met jaarlijkse grote activiteiten waar ontmoeting en elkaar beter leren kennen, centraal staan. Daarnaast willen we ook blijven inzetten op het uitbouwen van nieuwe afdelingen, vooral vanuit de nieuwe contacten in scholen en de werkcontext.

Een laatste belangrijke piste hierin is het uitbouwen van een nieuw KameleJon-huis. De grote waarde van het KameleJon-huis in Roeselare willen we grondig bekijken en vertalen – dit betekent niet zomaar kopiëren en plakken – naar een andere stad.

En nu?

Er is maar één weg en die is vooruit. Samen kunnen wij echte verandering brengen, voor elke jongere, want elke jongere is meer waard dan al het goud in de wereld.

Deze beleidsnota geeft ons de komende vier jaar een richting. Opdat het velen mag inspireren om aan de slag te gaan. En dan zien we elkaar over vier jaar terug, op een volgend congres. Met nieuwe inzichten en plannen!